Algemene voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN FAIR COLLECT

Algemene bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met Fair Collect tot incassowerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: een natuurlijk of een rechtspersoon die Fair Collect opdracht geeft incassowerkzaamheden, diensten of advieswerkzaamheden in opdracht van hem te verrichten en welke opdracht door Fair Collect expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd. Onder ‘debiteur’ wordt verstaan: de schuldenaar van de opdrachtgever.

3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Een opdracht wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan Fair Collect is verstrekt en door haar in uitvoering is genomen of schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

5. Fair Collect stelt zich in geval van een opdracht tot incasso ten doel in opdracht en voor rekening en risico van de opdrachtgever vorderingen, welke slechts voortgekomen zijn uit wettelijk geoorloofde transacties, te incasseren langs buitengerechtelijke en, indien nodig, langs gerechtelijke weg. De ter incasso overgedragen vorderingen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Fair Collect stelt zich ten doel de (restant) hoofdsom te incasseren. Fair Collect stelt zich ten doel de volgende bedragen te incasseren:

a) (restant van) de hoofdsom;

b) wettelijke vertragingsrente (art. 6:119 BW) c.q. overeengekomen rente;

c) verschotten, incasso- en administratiekosten (art. 6:96 lid 2 sub c BW) c.q. als nader

contractueel geregeld door de opdrachtgever met de debiteur.

6.1 alle door Fair Collect uit te voeren incasso werkzaamheden worden conform de norm van SVI (Sociaal Verantwoord Incasseren) verricht.

7. Fair Collect behoudt zich het recht voor de debiteur van de opdrachtgever uitstel van betaling te verlenen en/of met deze een betalingsregeling overeen te komen, indien dit door haar redelijk dan wel als uiterst haalbaar wordt geacht.

8. Fair Collect behoudt zich het recht voor opdrachten niet te aanvaarden dan wel een aanvaarde opdracht te beëindigen, indien de aard van de opdracht of handelingen van de opdrachtgever daar aanleiding toe geven.

9. Fair Collect is niet verplicht de opdrachtgever verantwoording af te leggen van het verloop der werkzaamheden en de door haar gevolgde incassoprocedure, doch geeft op verzoek van de opdrachtgever een tussentijds bericht van de stand van zaken. Fair Collect  heeft met betrekking tot het slagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nooit gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso) resultaat.

10. Fair Collect heeft de vrije keuze in het inschakelen van die instanties (advocaten/deurwaarders) die nodig zijn voor het volbrengen van haar opdracht.

Verplichtingen van de opdrachtgever

11. Incasso opdrachten worden per e-mail verstrekt ([email protected]). De opdrachtgever draagt tevens alle ter incasso noodzakelijk te achten bescheiden over en zal na verstrekken van de opdracht terzake de overgedragen vordering geen activiteiten ter incasso meer ondernemen.

Tarieven en facturering

12. Per opdracht zijn door de opdrachtgever administratie/aanlegkosten voor een dossier verschuldigd ten bedrage van € 40,00- exclusief het geldend BTW tarief, opeisbaar vanaf het moment van de opdracht. Voor opdrachten in het buitenland en voor buitenlandse opdrachten in Nederland gelden afwijkende tarieven.

Honorarium van Fair Collect bij een buitengerechtelijke procedure

13. Fair Collect berekent in Nederland ter zake buitengerechtelijke (incasso) kosten over de totaal aan haar ter incasso gestelde vordering als honorarium aan de debiteur, de door Nederlandse rechters gehanteerde staffel van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Na betaling door de debiteur houdt Fair Collect te allen tijde recht op haar honorarium op grond van deze staffel. Mocht daarom bij incasso het honorarium niet door de debiteur zijn voldaan, dan wordt deze aan de opdrachtgever volgens voornoemde staffel in

rekening gebracht en zo mogelijk verrekend met de bedragen die Fair Collect voor haar opdrachtgever op haar derdenrekening onder zich houdt. Het honorarium is verschuldigd over alle betalingen

ontvangen na datum opdracht ongeacht of deze betalingen aan Fair Collect dan wel aan de opdrachtgever hebben plaatsgevonden. Mocht een debiteur de verschuldigde som direct aan de opdrachtgever voldoen in plaats van aan Fair Collect dan is de opdrachtgever aldus gehouden het honorarium aan Fair Collect na ontvangst van een door haar verzonden factuur ter zake binnen 8 dagen te voldoen. Voor incasso’s in het buitenland gelden afwijkende honorariumpercentages welke

voorafgaand aan de opdrachtgever worden medegedeeld en schriftelijk worden vastgelegd.

Honorarium van Fair Collect bij een gerechtelijke procedure

14. Bij het aangaan van een gerechtelijke procedure door Fair Collect in Nederland, slechts in overleg met en na goedkeuring van de opdrachtgever, berekent zij de volgende bedragen:

a. Een vast honorarium van € 80,00 – per uur voor het opstellen van processtukken (dagvaarding, conclusie(s), akte(s)) alsmede € 80,00,- per uur voor fysieke verrichtingen (comparitie(s), getuigenverhoor en pleidooi). Voornoemde bedragen zijn exclusief het geldend BTW tarief. Fair Collect treedt op als proces-gemachtigde. Dit houdt in dat Fair Collect u bijstaat tijdens de gerechtelijke procedure. Fair Collect is een incassobureau en geen gerechtsdeurwaarderskantoor. Fair Collect is op geen enkele wijze gelieerd aan een gerechtsdeurwaarderskantoor. 

15. Voor opdrachten en werkzaamheden welke niet vallen binnen het kader van de gangbare

incassowerkzaamheden wordt een uurtarief van € 125,- exclusief het geldend BTW tarief

in rekening gebracht. Fair Collect zal, voor zover dit aan de orde is, dit schriftelijk

kenbaar maken aan de opdrachtgever alvorens zij met haar werkzaamheden van start gaat.

Voor debiteurenbewaking- en/of advieswerkzaamheden gelden andere tarieven welke eerst

schriftelijk overeengekomen worden.

16. Alle door Fair Collect betaalde bedragen en verschotten aan derden ten behoeve van de incassoactiviteit, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Gerechtelijke procedures worden altijd in overleg met en na goedkeuring van de opdrachtgever genomen en worden pas aanhangig gemaakt nadat de opdrachtgever een daartoe door Fair Collect gehanteerd en ter beschikking gesteld machtigingsformulier heeft ondertekend. Fair Collect vraagt altijd een voorschotbedrag door de opdrachtgever te voldoen en heeft het recht de aanvang van de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever het voorschotbedrag heeft

voldaan. Fair Collect is niet gehouden rente te vergoeden over door de opdrachtgever voldane voorschotbedragen. Procedures c.q. gerechtelijke inning worden immer voor rekening en risico van de opdrachtgever gevoerd Verrekening van de door de opdrachtgever betaalde verschotten vindt na afwikkeling van de zaak plaats.

17. Indien de opdrachtgever in plaats van betaling genoegen neemt met teruggave van de door hem geleverde zaken zal het honorarium over de factuurwaarde van de gerevindiceerde zaken berekend worden.

18. Wordt de incassoactiviteit op verzoek van de opdrachtgever gestaakt; neemt de opdrachtgever de opdracht terug; regelt hij een vordering zelf of worden de werkzaamheden van Fair Collect op enigerlei wijze belemmerd, dan maakt zij niettemin aanspraak op een vergoeding conform het in de artikelen 14 en 15 van deze Algemene Voorwaarden gestelde.

19. Op de door Fair Collect ontvangen bedragen heeft de opdrachtgever recht op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan Fair Collect toekomende vergoedingen. Door Fair Collect of de opdrachtgever ontvangen bedragen door debiteuren verricht, strekken in de eerste plaats ter dekking van honorarium-, administratiekosten en door of namens Fair Collect gemaakte kosten

en/of verschotten en komen als zodanig direct aan Fair Collect toe. Fair Collect streeft ernaar, na beëindiging van de incassoprocedure, terstond met de opdrachtgever af te rekenen.

20. Aan Fair Collect zijn geen incassokosten verschuldigd indien de vordering van de opdrachtgever als oninbaar afgeboekt moet worden wegens insolvabiliteit van de debiteur ofwel indien terugname van geleverde zaken niet (meer) mogelijk is.

21. Alle kosten welke Fair Collect op de debiteur heeft kunnen verhalen, zoals bijvoorbeeld buitengerechtelijke (incasso) kosten, rente en proceskosten, strekken in eerste instantie in mindering op hetgeen de opdrachtgever aan Fair Collect verschuldigd is.

Betaling

22. Alle facturen van Fair Collect aan de opdrachtgever dienen door hem binnen veertien dagen na factuurdatum op de door Fair Collect aangegeven wijze te zijn voldaan. Na afloop van de vervaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend. Tevens is de opdrachtgever ter zake buitengerechtelijke incassokosten een bedrag ter grootte van de door de in Nederland geldende en door rechters gehanteerde staffel van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten verschuldigd, exclusief het geldend BTW tarief (zie punt 14).

23. Alle door Fair Collect verstrekte facturen zijn voor de opdrachtgever bindend, tenzij deze daartegen vóór de vervaldatum van de factuur per aangetekend schrijven bezwaar tegen in brengt.

Aansprakelijkheid

24. Fair Collect zal de haar verleende opdracht(en) met de nodige zorgvuldigheid behandelen en zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van aan haar overgedragen, doch niet gerechtvaardigde vorderingen. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Fair Collect. Zij is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, die de opdrachtgever heeft geleden of nog mocht lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegekend op grond van opzet of grove schuld.

Beëindiging

25. Na beëindiging van de opgedragen werkzaamheden door Fair Collect en nadat de opdrachtgever aan (al) zijn (betalings)verplichting(en) heeft voldaan, heeft hij recht op teruggave van de op die zaak betrekking hebbende stukken, mits hij daarom binnen vijf jaar verzoekt. Fair Collect heeft het recht na verloop van vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden deze stukken te vernietigen.

Geschillen

26. Fair Collect en de opdrachtgever onderwerpen zich t.a.v. deze Algemene Voorwaarden aan het Nederlands Recht. Alle geschillen in eerste aanleg zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement te Alkmaar, behoudens voor zover enig dwingend Nederlands voorschrift anders bepaalt.